Home Dr. Patricia Koromvokis with Theodora Koutzoumis, President of MUGA (Macquarie University Greek Association) and Sam Giovas. Dr. Patricia Koromvokis with Theodora Koutzoumis, President of MUGA (Macquarie University Greek Association) and Sam Giovas.

Dr. Patricia Koromvokis with Theodora Koutzoumis, President of MUGA (Macquarie University Greek Association) and Sam Giovas.

Dr. Patricia Koromvokis with Theodora Koutzoumis, President of MUGA (Macquarie University Greek Association) and Sam Giovas.
Students giving exams at Macquarie university.
Greek language teachers who participated as invigilators and examiners in the exams. (L-R: Maria Harissi, Angeliki Sopikioti, Margo Mamouzellos, Mary Vartzouma, Stella Sorotou, Olympia Palama, Maria Mouratidou, Maria Mouratidou, Dr. Patricia Koromvokis, Adamantia Tserentzoulia, Panagiota Kamarinou, Thoedoris Panagiotou, Sotiris Mouhtaris, Vana Alexandropoulou-Paraschos, and Aretha Zygouri (in the middle).