Home Greek language teachers who participated as invigilators and examiners in the exams. (L-R: Maria Harissi, Angeliki Sopikioti, Margo Mamouzellos, Mary Vartzouma, Stella Sorotou, Olympia Palama, Maria Mouratidou, Maria Mouratidou, Dr. Patricia Koromvokis, Adamantia Tserentzoulia, Panagiota Kamarinou, Thoedoris Panagiotou, Sotiris Mouhtaris, Vana Alexandropoulou-Paraschos, and Aretha Zygouri (in the middle). Greek language teachers who participated as invigilators and examiners in the exams. (L-R: Maria Harissi, Angeliki Sopikioti, Margo Mamouzellos, Mary Vartzouma, Stella Sorotou, Olympia Palama, Maria Mouratidou, Maria Mouratidou, Dr. Patricia Koromvokis, Adamantia Tserentzoulia, Panagiota Kamarinou, Thoedoris Panagiotou, Sotiris Mouhtaris, Vana Alexandropoulou-Paraschos, and Aretha Zygouri (in the middle).

Greek language teachers who participated as invigilators and examiners in the exams. (L-R: Maria Harissi, Angeliki Sopikioti, Margo Mamouzellos, Mary Vartzouma, Stella Sorotou, Olympia Palama, Maria Mouratidou, Maria Mouratidou, Dr. Patricia Koromvokis, Adamantia Tserentzoulia, Panagiota Kamarinou, Thoedoris Panagiotou, Sotiris Mouhtaris, Vana Alexandropoulou-Paraschos, and Aretha Zygouri (in the middle).

Greek language teachers who participated as invigilators and examiners in the exams. (L-R: Maria Harissi, Angeliki Sopikioti, Margo Mamouzellos, Mary Vartzouma, Stella Sorotou, Olympia Palama, Maria Mouratidou, Maria Mouratidou, Dr. Patricia Koromvokis, Adamantia Tserentzoulia, Panagiota Kamarinou, Thoedoris Panagiotou, Sotiris Mouhtaris, Vana Alexandropoulou-Paraschos, and Aretha Zygouri (in the middle).
Dr. Patricia Koromvokis with Theodora Koutzoumis, President of MUGA (Macquarie University Greek Association) and Sam Giovas.
greek language exams macquarie university