Home ÏÓÉÏÓ ËÏÕÊÁÓ: ÁÍÏÉÊÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ & ÐÑÏÓÊÕÍÇÔÅÓ ÏÓÉÏÓ ËÏÕÊÁÓ: ÁÍÏÉÊÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ & ÐÑÏÓÊÕÍÇÔÅÓ

ÏÓÉÏÓ ËÏÕÊÁÓ: ÁÍÏÉÊÔÏÓ ÃÉÁ ÅÐÉÓÊÅÐÔÅÓ & ÐÑÏÓÊÕÍÇÔÅÓ

UNESCO World Heritage site, the monastery of Hosios Loukas in Stiri central Greece.