Home Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Ekathimerini Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Ekathimerini

Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Ekathimerini

Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Ekathimerini
greeks living abroad to vote from country of residence
greek diaspora vote