Home Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Vasilis Rebapis Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Vasilis Rebapis

Interior Minister Niki Kerameus. Photo: Vasilis Rebapis

greece’s diaspora vote interior minister